W Zeszytach Naukowych ser. Rolnictwo zamieszczane są oryginalne prace naukowe oraz przeglądowe w języku polskim lub angielskim. Artykuły zaakceptowane przez redaktora tematycznego przekazane będą do recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów z zachowaniem anonimowości autora i recenzentów (double-blind review proces).

Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem dopuszczenia lub nie artykułu do publikacji. Lista recenzentów jest podana na stronie internetowej czasopisma na koniec roku.

Redakcja nie płaci za niezamówione artykuły oraz nie pobiera opłat za proces recenzji i publikację artykułów.

Za treści prezentowane w artykułach ponoszą odpowiedzialność autorzy.

Artykuł należy przesłać drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz przesłać 2 egzemplarze wydrukowanej pracy bez autorów i afiliacji (do recenzji) do Katedry Ekologii Rolniczej.


Wymogi ogólne:

 • Objętość prac wraz z tabelami i rysunkami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4.  
 • Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu TNR 12 pkt., 1 ½ odstępy między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście np. kursywę ( dla nazw łacińskich) i bold ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 • Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B-5 (12,5 x 19,5 cm)

Układ pracy:

 • Tytuł pracy w języku polskim i angielskimPełne imię i nazwisko autora (-ów)
 • Nazwa jednostki (katedry lub zakładu), nazwa uczelni, adres do korespondencji pocztowy i internetowy
 • Streszczenie pracy w języku polskim (600 do 1000 znaków) oraz słowa kluczowe
 • Tekst pracy powinien obejmować: wstęp z celem, materiał i metody, wyniki, dyskusję (dopuszcza się połączenie wyników z dyskusją), wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo.
 • Tytuł i abstrakt jako tłumaczenie streszczenia oraz słowa kluczowe w języku angielskim
 • Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i legendy muszą być podane w języku polskim i angielskim, numery tabel i rysunków z cyframi arabskimiJednostki i pisownia – obowiązuje międzynarodowy układ SI, a jednostki powinny być zapisane np. t.ha-1.
 • Piśmiennictwo – wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w układzie: nazwisko, pierwsza litera imienia/imion - kropka, przecinek i następny autor/autorzy – kropka, przecinek - rok – kropka - pełny tytuł pracy (tytuł rozdziału lub wydawnictwa zwartego – kropka - skrót tytułu czasopisma – przecinek - tom (rocznik), numer zeszytu – dwukropek – strony - kropka.
 • W pracach z materiałów konferencyjnych podać datę i miejsce konferencji.
 • Dla artykułów posiadających nadany numer identyfikacyjny DOI należy go podać.

Cytowanie w tekście: [Nowak 2006, Kowalski 2010, Nowak i Kowalski 2010, Kowalski i in. 2012] lub Nowak [2010]. Autorów w nawiasach ułożyć chronologicznie. Przy cytowaniu kilku prac tego samego autora z jednego roku wydania należy oznaczyć poszczególne pozycje literami np. Nowak 2009a, Nowak 2009b.

Przykład cytowania w PIŚMIENNICTWIE

Rzymowska Z., Skrajna T., 2011. Segetal flora of the Łuków Plain. Acta Agrobot., 64(2): 93–108. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2011.021

Szymura M., Szymura T. H., 2011. Rozmieszczenie nawłoci (Solidago spp.) na obszarze Dolnego Śląska oraz ich wpływ na różnorodność biologiczną zasiedlanych fitocenoz, [w:] Kącki Z., Stefańska-Krzaczek E. (red.). Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej. Acta Bot. Siles. 6: 195–212.

Kondracki J., 2002. Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 441.Część główną publikacji (streszczenie, właściwy tekst, piśmiennictwo) należy zapisać w jednym pliku.
Tabele, rysunki i inne załączniki powinny znaleźć się w oddzielnych plikach.
Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) należy opracować i przesłać jako osobny zapis elektroniczny w programach pracującym w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop, ale nie może być zapisany jako mapa bitowa).

Proszę nie stosować Makr i nie wymuszać podziału wierszy i wyrazów

Autor publikowanej pracy zobowiązany jest przenieść prawa autorskie na wydawcę i złożyć oświadczenie, że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie.